Legislativa

Podmínky pro fotovoltaiku v ČR pro rok 2017:

Koncem roku 2015 byla vyhlášená nová strátegie v podpře obnovitelných zdrojů formou jednorázové dotaze, tzv. NZÚ - Nová zelená úsporám. Bližší informace k uvedeným dotacím je možno získat na stránkách www.novazelenausporam.cz . V zásadě se jedná o dotace na výstavbu a rekonstrukci rodinných a bytových domů a fotovoltaika je součíástí bodu "C. Efektivní využití zdrojů energie". Podporu na výstavbu FVE (fotovoltaickou elektrárnu) lze získat dle následujícíh kriterii:

  • - fotovoltaická elektrárna bude postavena na budově zapsané v katastru nemovitostí
  • - žadatelem může být vlastník nebo stavitel budovy - viz výše
  • - podpora je maximálně do výše 50% uznatelných nákladů
  • - podpora na FVE se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
    - maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému nesmí být vyšší než 10 kWp - bez licence
  • - bude spotřebováno minimálně 70% z vyrobené elektrické energie
  • - měnič musí mít Euro účinnost minimálně 94%, systém musí poporovat MPPT na úrovni alespoň 98%
  • - fotovoltaika je podporována dle podoblasti C.3 - viz níže:​
Podporovaná podoblast C.3
Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000
C.3.7

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1

150 000
Požadavky na podporované fotovoltaické systémy C.3
Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7
Celkový využitelný energetický zisk ze systému

Qss.u  [kWh/rok]

≥ 1 700 ≥ 1 700 ≥ 3 000 ≥ 4 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody   Povinná Možná Možná Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l/kWp] 80      
Akumulace přebytků energie do akumulátorů   Možná Povinná Povinná Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů olověných/litiových [kWh/kWp]   1,75/1,25 1,75/1,25 1,75/1,25

Výše uvedené podmínky nutí investory utrácet peníza za některé opatření, které jsou pro ně zbytečné a tak vlastně tato dotace může u nevhodně navrženého systému místo úspor přinést další zbytečné náklady a zhoršení návratnosti celé FVE. Proto je velmi důležité věnoval pozornost celkovému návrhu fungování FVE na základě provozních parametrů budovy na které bude systém umístěn. FVE by měla být stavěna dle indoviduálních potřeb investora a měla by se přizpůsobit jeho způsobu života. V tomto směru je naše firma připravena vyjít investorovi maximálně vstříc a navrhnout mu systém, který ho nebude stát zbytečně peníze a dosáhnout co nejlepší návratnost celého systému.

Dále je ještě možné získat další dotaci na projektovou přípravu a posudek a to ve výši 5 000 Kč.

Daň z přidané hodnoty:

U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech apod. platí § 48 novelizovaného zákona o dani z přidané hodnoty. Platí zde tedy snížená 15 % sazba DPH, a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny.

Odpisy:

U solární elektrárny instalované na střeše budovy dojde z hlediska daňových odpisů k technickému zhodnocení této budovy a také ke vzniku samostatné movité věci – solárního systému produkujícího střídavý nebo stejnosměrný proud. Tento systém v minulosti spadal do třetí odpisové skupiny s dobou odpisování 10 let. Novela zákona o daních z příjmů přinesla nová opatření i v oblasti daňových odpisů. Části solární elektrárny, označené ve Standardní klasifikaci produkce kódem 31.10, 31.20 a 32.10, jež se nyní odpisují ve druhé a třetí odpisové skupině, mají prodloužené odpisy bez výjimky na 20 let. Pro všechny provozovatele elektráren jsou zavedeny povinné rovnoměrné odpisy bez možností jejich přerušení.

Daňové prázdniny:

Od 1. 1. 2011 jsou zrušeny 5leté daňové prázdniny z příjmů FVS, a to i pro instalace, které byly zrealizovány a připojeny do distribuční sítě i před tímto datem. Toto zrušení daňového osvobození upravuje novela zákona č. 346/2010 Sb. o daních z příjmu z listopadu 2010.

Slunce a slunečný svit:

ČR i přes svou ne zrovna ideální polohu nabízí dobré podmínky co se týče dopadu slunečního záření a jedná se o vhodnou lokalitu k výstavbě slunečních elektráren. Minimální svítivost na území České republiky se pohybuje od 950 kWh/m2/rok a maximální svítivost se pohybuje kolem 1.250 kWh/m2/rok. Viz níže přiložená mapa osvitu za ideálních podmínek.